Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τα 13 θολά σημεία των συμβάσεων εργασίας

Τα 13 θολά σημεία των συμβάσεων εργασίας που μπορούν να οδηγήσουν κάθε εργαζόμενο σε μείωση μισθού, παρουσιάζει το pronews.gr, με την βοήθεια εργατολόγων και συνδικαλιστών.
Πρόκειται για βασικά ερωτήματα, τα οποία όμως αν απαντηθούν...λάθος την κρίσιμη στιγμή, μπορεί να σας κοστίσουν, στην κυριολεξία.
·         -Όταν προσληφθώ, πρέπει οπωσδήποτε να υπογράψω κάποιο έγγραφο (σύμβαση) και να μου δοθεί αντίγραφο;
Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει αναλυτικά στον εργαζόμενο τους όρους εργασίας, δίνοντάς του έγγραφο που περιγράφει τη μορφή της εργασιακής σχέσης και τους όρους της (μεταξύ των οποίων και η αμοιβή), ανεξαρτήτως αν η σύμβαση εργασίας καταρτίστηκε προφορικώς ή γραπτώς.
·         -Υπάρχει “δοκιμαστική περίοδος” κατά την οποία ο εργαζόμενος παραμένει απλήρωτος;
Το δοκιμαστικό, τέλος. Μπορεί να υπάρξει σύμβαση ορισμένου χρόνου για έναν μήνα (με ασφαλιστικές εισφορές και όλα τα τυπικά). Και φυσικά, ο εργοδότης δεν καλύπτεται από την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου ότι αποδέχεται να απασχοληθεί για “δοκιμαστική περίοδο”, χωρίς αμοιβή.
·         -Υπάρχει “προ- μισθολόγιο” με μειωμένες αποδοχές;
Οι όροι “οδοιπορικά” και “προμισθολογιο” αντί μισθού ή ημερομισθίου, δεν υπάρχουν.
·         -Κάθε πότε καταβάλλεται ο μισθός; Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες? Μπορεί ο εργοδότης να μου ζητήσει την καταβολή του μισθού σε άλλα χρονικά διαστήματα, πχ ανά δίμηνο;
Όταν αναφερόμαστε στις “τακτικές αποδοχές” εννοούμε το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, όλα τα επιδόματα, καθώς και κάθε άλλη χρηματική παροχή ή παροχή σε είδος που δίνει ο εργοδότης σε σταθερή και μόνιμη βάση.
Ο εργοδότης, οφείλει (κυριολεκτικά και μεταφορικά) να καταβάλλει το μισθό σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα στη διάρκεια του μήνα, δηλαδή κάθε βδομάδα, ή κάθε μήνα κλπ., ανάλογα με τη συμφωνία ή την τοπική συνήθεια.
·         -Θα πρέπει να δεχθώ μισθό, ο οποίος αποτελείται από μετρητά σε συνδυασμό με κάποια άλλη παροχή (πχ κουπόνια αγορών);
Σε καμία περίπτωση ο μισθός δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί, ούτε εν μέρει, αλλά μόνο να συμπληρωθεί από άλλη παροχή.
·         -Πως αμείβονται οι υπερωρίες; Υπάρχει υπερωρία στην μερική απασχόληση;
Για πλήρη απασχόληση, η εργασία από την 46η (πενθήμερο) ή την 49η ώρα (εξαήμερο) έως 120 ώρες ετησίως νόμιμης υπερωρίας, αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμη υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60%. Υπάρχει και η κατ' εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη), για την οποία καταβάλλεται στο μισθωτό αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%. 
Για μερική απασχόληση, αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα ο εργαζόμενος οφείλει να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η αρνησή του θα ήταν αντίθετη με τη καλή πίστη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, όπως και η νυκτερινή εργασία, συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης.
·         -Πως αμείβεται η εργασία τα Σαββατοκύριακα; Μπορεί ο εργοδότης να με αποζημιώσει με μόνο με την χορήγηση ρεπό; 
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο κατά 75%. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.  Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Η απασχόληση το Σάββατο, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%.
Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή, οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
·         -Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός;
Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.
Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός είναι 510,95 ευρώκαι για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο έχει οριστεί στα 22,83 ευρώ.
·         -Αμείβεται η παροχή εργασίας σε όλες τις αργίες και ποιές είναι αυτές;
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι οι εξής:
·         -25η Μαρτίου
·         -η Δευτέρα του Πάσχα
·         -η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
·         -η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).
Οι ημέρες προαιρετικής αργίας είναι :
·         -η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις εξαιρέσιμες εορτές του έτους, αλλά έχει το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας.
·         -η 1η Μαΐου, η οποία όμως μπορεί να καθορίζεται και σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αργιών είναι ότι στις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών ενώ κατά την προαιρετική αργία εξαρτάται από την κρίση (βούληση) του εργοδότη αν θα λειτουργήσει την επιχείρηση.
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% για όσες ώρες απασχοληθούν. Αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους.
·         -Τι δικαιούμαι σε περίπτωση παραίτησης? Θα πρέπει να ειδοποιήσω εγκαίρως τον εργοδότη;
Η παραίτηση (οικειοθελής αποχώρηση), μπορεί να γίνει είτε γραπτά/προφορικά είτε σιωπηρά. Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος κατά την αποχώρησή του δικαιούται, εφόσον δεν έχει λάβει την ετήσια άδειά του, αποζημίωση για τις αποδοχές μη ληφθείσας άδειας και επιδόματος αδείας και αναλογία δώρου εορτών.
·         -Είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιώ δικά μου μέσα (όχημα, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο) χωρίς την συμμετοχή του εργοδότη στα έξοδα; Μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά, εξ αρχής, σε ατομική συμβαση εργασίας.
·         -Πως θα εξασφαλίσω τα δεδουλευμένα που δεν μου έχουν καταβληθεί, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά?
Γενικά η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει τον οφειλόμενο μισθό και ακόμα η καθυστέρηση πληρωμής του, παρέχει στον εργαζόμενο τα εξής δικαιώματα: 
-Να μηνύσει τον εργοδότη. 
-Να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του. 
-Να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας. 
-Να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη του μισθό. 
-Να επιδιώξει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση.
·         -Πότε μπορεί ο εργοδότης να μειώσει μονομερώς τον μισθό μου?Δηλαδή, ακόμη κι όταν δεν συναινώ?
Ο μισθός μπορεί να μειωθεί και χωρίς τη συμφωνία του εργαζόμενου, όταν ο εργοδότης επικαλείται μείωση τζίρου και όταν υπάρχει κλαδική σύμβαση που έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί.

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

 Φυτά εσωτερικού χώρου για καθαρό αέρα

Φυτά εσωτερικού χώρου για καθαρό αέρα
Όλοι μας θεωρούμε το σπίτι μας ως το φρούριο και το καταφύγιο στο οποίο είμαστε προφυλαγμένοι από κάθε είδους κίνδυνο. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι πολύ σοβαροί εξωγενείς παράγοντες που μας απειλούν, όπως είναι η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα. Αν και θεωρούμε ότι πίσω από κλειστά παράθυρα και πόρτες υπάρχει η ασφάλεια ενός καθαρού περιβάλλοντος, σύγχρονες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο αέρας μέσα σε έναν κλειστό χώρο πιθανόν να είναι μέχρι και 10 φορές πιο επιβαρυμένος - μολυσμένος, απ’ ότι σ’ ένα εξωτερικό χώρο. Αλλεργίες, άσθμα, κόπωση, πονοκέφαλοι, ερεθισμοί σε μάτια και λαιμό, καθώς και η μετάδοση ιών γρίπης, αποτελούν μόνο μερικές από τις άσχημες επιπτώσεις της ρύπανσης του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Η μη εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αερισμού και υγρασίας, καθώς και η επικίνδυνη έκλυση χημικών από τα σύγχρονα υλικά αρχιτεκτονικής και διακόσμησης (μοκέτες, συνθετικά έπιπλα, ινοσανίδες, ρητίνες, φορμαλδεΰδη, βερνίκια) είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον των εσωτερικών χώρων στους οποίους κινούμαστε καθημερινά.
Η λύση στο πρόβλημα αυτού του είδους της ρύπανσης έρχεται από την ίδια τη φύση. Επιλέγοντας τα κατάλληλα είδη φυτών εσωτερικού χώρου μπορούμε να επιτύχουμε το φιλτράρισμα και τον καθαρισμό του αέρα που αναπνέουμε. Τα φυτά αυτά δεν ομορφαίνουν απλά ένα χώρο, τον μεταμορφώνουν σε ένα φιλικό και υγιεινό μέρος για διαβίωση και εργασία. Οι ρύποι του αέρα δεσμεύονται από τα στομάτια (μικροσκοπικά ανοίγματα) που βρίσκονται στα φύλλα του κάθε φυτού και αφομοιώνονται άμεσα ή μεταφέρονται στην περιοχή του ριζικού τους συστήματος, όπου βρίσκονται ανεπτυγμένα διάφορα μικρόβια. Εκεί βιοδιασπώνται και χρησιμεύουν ως πηγές τροφής για το ίδιο το φυτό ή  για τα μικρόβια που ζουν στις ρίζες του. Επιπλέον τα φυτά αποτελούν και ρυθμιστές των επιπέδων υγρασίας, καθώς με τη διαδικασία της διαπνοής εκλύονται υδρατμοί στην ατμόσφαιρα μέσω των φύλλων τους.
Τα φυτά εσωτερικών χώρων είναι οι φρουροί της πολύτιμης υγείας μας, όμως χρειάζονται και τις κατάλληλες συνθήκες και τα μέτρα προστασίας ώστε να καταφέρουν να αναπτυχθούν και να συντηρηθούν σωστά. Η καλή κυκλοφορία φρέσκου αέρα, ώστε να μην αναπτύσσονται μύκητες και παράσιτα, τα απαιτούμενα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας, οι φωτιστικές απαιτήσεις του κάθε είδους, όπως και οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (πότισμα, λίπανση, διαχείριση παρασίτων) αποτελούν τους παράγοντες που θα εξασφαλίσουν την υγεία των φυτών μας, ώστε να καταφέρουν να μας ευχαριστήσουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Ανάλογα λοιπόν με την αντοχή τους σε παράσιτα, την ευκολία καλλιέργειας και την αποδοτικότητα τους στην απορρόφηση και εξάλειψη ρυπογόνων ουσιών, όπως και το ρυθμό διαπνοής τους, υπάρχουν κάποια είδη φυτών που θεωρούνται ιδανικά για φιλοξενία στους επιβαρυμένους εσωτερικούς μας χώρους.
Ο φίκος είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός, απαιτεί ελάχιστο φως και καθαρίζει το περιβάλλον από χημικά τοξικά.
Η δράκαινα με το σκουροπράσινο όμορφο φύλλωμα βοηθάει στην εξάλειψη του τριχλωροαιθυλένιου (φωτοαντιγραφικά, ηλεκτροφωτογραφικοί εκτυπωτές).
Το σπαθίφυλλο με τα ασυνήθιστα λευκά λουλούδια έχει υψηλό ρυθμό διαπνοής, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην απορρόφηση ενώσεων αλκοόλης (συγκολλητικές ουσίες, υλικά κάλυψης δαπέδων και τοίχων, βερνίκια), βενζόλης, ακετόνης και φορμαλδεΰδης (υφάσματα, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες, ταπετσαρίες).
Ο πόθος αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και συστήνεται για τη διακόσμηση σύγχρονων κατοικιών και γραφείων, έχοντας υψηλή αντοχή σε επιθέσεις εντόμων και εξαιρετική απόδοση στην εξάλειψη χημικών πτητικών ουσιών.
Το χρυσάνθεμο με τη μοναδική χρωματική πανδαισία της ανθοφορίας του, φέρνει τη ζωντάνια σε ένα κλειστό χώρο απαλλάσσοντας τον από χημικές ουσίες, όπως: η αμμωνία, η βενζόλη και η φορμαλδεΰδη.
Η ζέρμπερα, η μπιγκόνια, η σανσιβέρια, η αροκάρια, το ανθούριο, το αλεξανδρινό, η αζαλέα (ροδόδενδρο), η αλόη, το κυκλάμινο, η αιχμέα, η τουλίπα και η ορχιδέα αποτελούν επίσης ιδανικές επιλογές για τη διακόσμηση και τη σωτηρία των εσωτερικών μας χώρων, με το μέγεθος της συμβολής τους να είναι ανάλογο της απαράμιλλης ομορφιάς τους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η αλόη, η σανσιβέριακαι οι ορχιδέες που απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες οξυγόνου, ενώ απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα και για υπνοδωμάτια.
Τα φυτά αποτελούν τους πνεύμονες της γης. Υιοθετήστε τα στο χώρο σας και αναπνεύστε τον φρέσκο αέρα της εξοχής. Η ύπαρξη καθαρής ατμόσφαιρας μέσα στο κλειστό περιβάλλον που ζούμε και κινούμαστε καθημερινά (δημόσια κτίρια, κατοικίες, γραφεία) είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Μελετήστε τις ευεργετικές ιδιότητες του κάθε φυτού και επιλέξτε εκείνα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και που  μπορούν πάνω απ’ όλα να ευδοκιμήσουν στις συνθήκες που ο χώρος σας μπορεί να προσφέρει.
Πηγή και φωτογραφίες: 4myhouse.gr

Λουλούδια- Φυτά στην κρεβατοκάμαρα;

Τα φυτά είναι επικίνδυνα να βρίσκονται στην κρεβατοκάμαρα. Αλήθεια ή μύθος;

Τα φυτά είναι επικίνδυνα να βρίσκονται στην κρεβατοκάμαρα. Αλήθεια ή μύθος;
Πάντα υπήρχε η φήμη πως τα φυτά το βράδυ αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα και καταναλώνουν οξυγόνο. Είναι αλήθεια ή μύθος; Σύμφωνα με μελέτες είναι αλήθεια αλλά και μύθος ταυτόχρονα. Αυτό γιατί ενώ πράγματι αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα κατά την διάρκεια της νύκτας και καταναλώνουν οξυγόνο, οι ποσότητες που αποβάλλουν και καταναλώνουν είναι ελάχιστες σε σχέση με την σημαντική λειτουργία που κάνουν κατά την διάρκεια της ημέρας φιλτράροντας τον αέρα και δίνοντας αρκετό οξυγόνο. Βέβαια μπορείτε να κρατήσετε μια ισορροπία αφού οι μελέτες είναι μελέτες. Ανάμεσα στα φυτά του δωματίου σας βάλτε και σανσεβέριες. Οι σανσεβέριες είναι φυτά τα οποία λειτουργούν αντίστροφα από τα περισσότερα φυτά. Κατά την διάρκεια της νύχτας δίνουν αρκετό οξυγόνο στον χώρο.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Βιργινία Χιλ-Βενιαμίν (Bugsy) Σίγκελ. --Flamengo Casino Las.Vegas

Όταν ζεις σαν βασιλιάς της Μαφίας και έχεις τον εγκληματικό κόσμο στα πόδια σου, ένας από τους πιο γλυκούς περισπασμούς της ζωής σου θα είναι μια καυτή γυναίκα που θα σε κάνει ό,τι θέλει.
Κι αν αυτό ήταν ένα από τα προφορικά σλόγκαν τόσο της ιταλικής όσο και της εβραϊκής Μαφίας των ΗΠΑ, πουθενά δεν θα είχε καλύτερη εφαρμογή από τη μις Βιρτζίνια Χιλ, την εκλεκτή του υποκόσμου που τόσες και τόσες γκαγκστερικές καρδιές είχε κάψει στο πέρασμά της!
Σύντροφος πολλών μεγαλύτερων και μικρότερων κακοποιών, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο «πρωθυπουργός του υποκόσμου» Φρανκ Κοστέλο, η Χιλ χτύπησε πραγματική φλέβα χρυσού όταν είπε το μεγάλο «ναι» στις άσεμνες προτάσεις κάποιου Μπέντζαμιν «Μπάγκσι» Σίγκελ, ο οποίος παρέα με τον Κοστέλο, τον Λάκι Λουτσιάνο και τον Μέγιερ Λάνσκι θα άλλαζαν το πρόσωπο της Κόζα Νόστρα, λειτουργώντας ως τα νέα της αφεντικά.
Η Χιλ έγινε αστέρι, ο Μπάγκσι βάφτισε το περιβόητο καζίνο Flamingo από το παρατσούκλι της και πλέον όλοι σφάζονταν στην ποδιά της, ως η απόλυτη Βασίλισσα της Μαφίας που ήταν.
Ο Μπάγκσι τη φώναζε χαϊδευτικά «Φλαμίγκο» γιατί όταν έπινε μερικά ποτηράκια το πρόσωπό της αποκτούσε μια ροδαλή απόχρωση, σαν του τροπικού πουλιού. Ο Μπάγκσι θα δολοφονούνταν λίγο αργότερα στο σπίτι τους και όλοι υποπτεύονταν τώρα την πρώην σύντροφό του, που ηθικούς φραγμούς δεν φαινόταν να έχει.
«Αν κάποιος ήταν η ερωμένη του, αυτό ήταν το ξενοδοχείο του στο Λας Βέγκας», σχολίασε αδιάφορα εκείνη τον χαμό του και πήγε για άλλα. Η ίδια είχε ξεκινήσει την καριέρα της στην πορνεία από τα 17 της, εγκαταλείποντας ένα δυστυχισμένο σπιτικό για να κυνηγήσει τα όνειρά της στη μεγάλη πόλη.
Πρώτος της σταθμός στην εγκληματική ιεραρχία, ο Τζο Επστάιν, μεγαλοκακοποιός του Σικάγο και παλιό δεξί χέρι του Αλ Καπόνε, ο οποίος την καλόμαθε και τη γέμισε με πλούτη. Η Χιλ φορούσε τώρα τα καλύτερα συνολάκια μόδας και έπινε μόνο πανάκριβη σαμπάνια, αν και δεν ήταν ποτέ απλή ερωμένη των «νονών».
Λειτουργούσε ως βαποράκι για το μετρητό που άλλαζε συνεχώς χέρια, πεταγόταν στην Ελβετία για να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς για τη Μαφία, έκρυβε στην τσάντα της καλούδια για τα φυλακισμένα πρωτοπαλίκαρα, έβγαζε λεφτά στο εξωτερικό και πολλά πολλά ακόμα.
Γι’ αυτό και φαινόταν να μην έχει ημερομηνία λήξης, μιας και είχε την εξυπνάδα να κρατά πάντα το στόμα της κλειστό. Αυτό έκανε και όταν η περιβόητη Επιτροπή Kefauver κάλεσε μερικές εκατοντάδες γκάγκστερ για κατάθεση, ολοκληρώνοντας τα ψέματα που έλεγε στην επιτροπή με μια ξανάστροφη σφαλιάρα σε δημοσιογράφο νεοϋορκέζικης εφημερίδας, πριν την πιάσει αμόκ και ουρλιάξει: «Καταραμένοι μπάσταρδοι! Εύχομαι μια ατομική βόμβα να πέσει πάνω σας!».
Αλλά και όταν ο Λάκι Λουτσιάνο απελάθηκε στην Ιταλία, ζούσε σαν βασιλιάς χάρη στην αθρόα παροχή μετρητού που του προσέφερε η Βιρτζίνια από τους λογαριασμούς της Μαφίας στην Ελβετία. Βίος και πολιτεία και μεγάλη γητεύτρα των «νονών», ο Επστάιν είχε πει για τον τρόπο δράσης της: «Μόλις μπει αυτό το κορίτσι κάτω από το δέρμα σου, είναι σαν καρκίνος. Ανίατος»! Γι’ αυτό και ο Επστάιν συνέχισε να της στέλνει λεφτά κάθε μήνα ανελλιπώς παρά το γεγονός ότι τον είχε αφήσει σύξυλο εδώ και δεκαετίες.
Αργότερα την είπανε βέβαια «γυναίκα-αράχνη», καθώς είχε περάσει από πολλά προβεβλημένα γκαγκστερικά κρεβάτια και καυγάδες ξέσπαγαν πια παντού για το ποιος ήταν ο άντρας της ζωής της. Ήταν ο Μπάγκσι φυσικά, αν και ο κουρνιαχτός για τη δράση της εδώ δεν έχει καταλαγιάσει. Ο Σίγκελ έφτιαξε ουσιαστικά την καζινούπολη του Λας Βέγκας απορροφώντας εκατομμύρια βρόμικων δολαρίων από τη Μαφία, αν και στα χρόνια του η επένδυση δεν φαινόταν να αποδίδει.
Λέγεται ότι τότε ο Λουτσιάνο, ο Λάνσκι και οι λοιποί βαρόνοι του εγκλήματος έστειλαν τη Βιρτζίνια να τον νουθετήσει και μετά κατέφυγε βολικά στην Ευρώπη, όταν οι σφαίρες γάζωσαν το κορμί του Μπάγκσι στο σαλόνι του σπιτιού που είχε αγοράσει για την καλλονή ερωμένη του.
Την αλήθεια δεν θα τη μάθουμε ποτέ και πολλοί μαφιόζοι δεν πίστευαν τις φήμες ότι αυτή είχε μεσολαβήσει για τη δολοφονία του άντρα που τόσο λάτρευε, δημοσίως τουλάχιστον. Μετά τον θάνατό του πάντως, εκείνη παντρεύτηκε και περιπλανήθηκε για ένα διάστημα στην Ευρώπη, πριν δώσει τέλος στη ζωή της σε ένα ορεινό θέρετρο του αυστριακού Σάλτσμπουργκ…
Πρώτα χρόνια
iiigiaivviahhiliii1
Η Βιρτζίνια Χιλ γεννιέται στις 26 Αυγούστου 1916 σε κωμόπολη της Αλαμπάμα μέσα σε πάμφτωχη και πολυμελή οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν ζωέμπορος, αν και δεν μπορούσε να θρέψει τα δέκα του παιδιά. Η ίδια έλεγε πάντα πως μέχρι τα 17 της, όταν πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γενέτειρά της, δεν είχε φορέσει ποτέ παπούτσια, καθώς η φτώχεια ήταν καταραμένη.
Έλεγε ακόμα πως ήταν σεξουαλικά ενεργή από την ηλικία των 12 ετών και στα 14 της παντρεύτηκε για πρώτη φορά. Τρία χρόνια αργότερα, έπεισε τον σύζυγό της να μετακομίσουν στο Σικάγο, όπου και τον παράτησε σχεδόν αμέσως. Τότε θα έκανε την πρώτη δουλειά που θα της εξασφάλιζαν τα κατακόκκινα μαλλιά και το χυμώδες, καλλίγραμμο σώμα της. Πόρνη πολυτελείας δεν θα δούλευε βέβαια για πολύ, καθώς ήδη από το 1934 η γοητευτική έφηβη θα μπει στο στόχαστρο του στοιχηματζή Τζο Επστάιν και θα ζει πια βασιλικά.
Η Outfit του Καπόνε, «ταμίας» της οποίας ήταν ο Επστάιν, ανθούσε εξάλλου ακόμα, παρά το γεγονός ότι ο Αλ ήταν από το 1931 στη φυλακή. Δεν ήταν όμως μόνο το προκλητικό παρουσιαστικό και τα σεξουαλικά θέλγητρά της, καθώς η Βιρτζίνια έπιασε από την αρχή δουλειά στη Μαφία ως διακινητής μετρητού και κλεμμένων αγαθών. Κι έτσι ανήλθε υψηλότερα στη μαφιόζικη ιεραρχία από κάθε άλλη γυναίκα του οργανωμένου εγκλήματος των ΗΠΑ, φτάνοντας να τη θεωρούν ίση μεταξύ ίσων ακόμα και οι Λουτσιάνο και Λάνσκι!
iiigiaivviahhiliii3
Στις διωκτικές αρχές έγινε γνωστή ήδη από το 1934, όταν ξέπλενε τα χρήματα του οργανωμένου εγκλήματος ποντάροντας απίστευτα ποσά στις ιπποδρομίες. Τις στημένες ιπποδρομίες της Μαφίας φυσικά, η οποία μπορούσε κατόπιν να εμφανίζει τα κέρδη της ως νόμιμα εισοδήματα. Το ίδιο έκανε και στο μποξ, δελεάζοντας ταυτοχρόνως τα ανυποψίαστα θύματά της να ποντάρουν στα καμένα χαρτιά.
Φορώντας πια πανάκριβα ρούχα και προσποιούμενη την κοπέλα της καλής κοινωνίας, φυγάδευε από τις ΗΠΑ κλοπιμαία και μετρητό, καθώς κανείς δεν θα την έψαχνε ποτέ. Μέχρι το 1935, η ίδια περιλαμβανόταν στα υψηλά κλιμάκια της Outfit και συνομιλούσε στα ίσα με τα αφεντικά της πόλης. Η Χιλ έκανε ό,τι της ζητούσε ο Επστάιν και τα πήγαινε ιδιαιτέρως καλά, έπαιρνε όμως και τις δικές της πρωτοβουλίες.
iiigiaivviahhiliii6
Όπως στο χριστουγεννιάτικο πάρτι της Μαφίας του Σικάγο το 1936, όταν χωρίς αναστολές χάρισε στοματική απόλαυση σε όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της σπείρας, μπροστά μάλιστα στις έκπληκτες γυναίκες τους!
Ακόμα και μέχρι το 1949, η ομοσπονδιακή αστυνομία τη θεωρούσε «πνευματικό διευθυντή» της τρομερής συμμορίας Outfit του Σικάγο και βασικό μοχλό της διακίνησης ναρκωτικών από το Μεξικό, καθώς παρείχε στη μαφιόζικη σπείρα «οικονομικές και κοινωνικές επαφές» μέσω των σχέσεών της με «την υψηλή μεξικανική κοινωνία και τους τόσους εραστές της εκεί». Αυτό ήταν το πόρισμα του 1951 της Kefauver Committee, που ήξερε καλά για τι μιλούσε…
Πολλά περισσότερα από χυμώδεις καμπύλες
iiigiaivviahhiliii4
Η αστυνομία του Σικάγου πονοκεφάλιαζε διαχρονικά για την ευκολία με την οποία έμπαινε η Χιλ στις εγκληματικές φαμίλιες της πόλης, περνώντας από τη μία στην αντίπαλη άλλη χωρίς προβλήματα. Μετά τον Επστάιν, σύναψε δεσμό με το πρωτοπαλίκαρο της φαμίλιας των Τζενοβέζε, Τζο Άντονις, και κατόπιν πέρασε από το κρεβάτι του Φρανκ Κοστέλο και της δικής του συμμορίας.
Η Outfit προσπαθούσε εκείνη την εποχή να συνεργαστεί με το εγκληματικό συνδικάτο του Λουτσιάνο στη Νέα Υόρκη, γι’ αυτό και την ξαπέστειλε ο Επστάιν στο Μεγάλο Μήλο, για να κάνει τα γλυκά μάτια στο προβεβλημένο πρωτοπαλίκαρό της, Άντονις. Εκείνη απόλαυσε ως το μεδούλι του τον νέο της ρόλο, καθώς η ερωτική έλξη με τον μαφιόζο ήταν, όπως είπε, «μαγνητική». Η δράση της στην ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο συνδικάτων υπήρξε καθοριστική.
Εκεί θα γνωρίσει τον Σίγκελ, τον Νο 1 συνεργάτη του Άντονις, το 1942 ή το 1943, δεν θυμόταν πότε ακριβώς. Ξέρουμε πάντως πως οι δυο τους διατηρούσαν στενές επαφές ήδη από το 1937. Το ειδύλλιο Χιλ-Σίγκελ ράγισε την καρδιά του Άντονις, ο οποίος κανόνισε να την εκδιώξουν από την Outfit.
Εκείνη επέστρεψε για λίγο στο πατρικό της και έβαλε μετά πλώρη για το Χόλιγουντ, όπου σύναψε δεσμό με κανέναν άλλον από τον Έρολ Φλιν. Ένας καυγάς τους σε εστιατόριο του Λος Άντζελες θα έβαζε για πρώτη φορά το όνομά της στις σκανδαλοθηρικές εφημερίδες! Το 1939, σε έναν καυγά με τον καινούριο μαφιόζο εραστή της, έναν Μεξικανό αυτή τη φορά, τον χωρίζει και παντρεύεται έναν 19χρονο φοιτητή. Τον οποίο χώρισε μέσα σε έξι μήνες και επέστρεψε στην παρανομία. Το 1940 παντρεύτηκε τον μεξικάνο μαφιόζο, ώστε να μπορεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Μια μέρα που τον βρήκε μεθυσμένο, του έδωσε να υπογράψει ένα χαρτί που ήταν υποτίθεται μια εμπορική συμφωνία, στην πραγματικότητα βέβαια ήταν τα έγγραφα του διαζυγίου τους…
iiigiaivviahhiliii7
Οι σχέσεις της με τον μεξικανικό υπόκοσμο ήταν αυτές που θα έκαναν την Outfit, η οποία την είχε ξαναπάρει εντωμεταξύ στους κόλπους της, να ασχοληθεί με την ηρωίνη που ερχόταν κατά καραβιές από τα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Για να συμβεί βέβαια αυτό, εκείνη πλάγιασε με τον γιο του υπουργού Εμπορίου του Μεξικού και ένα τσούρμο ακόμα πολιτικών της χώρας.
Τώρα τη χρησιμοποιούσε και ως βαποράκι μετρητών και ο ίδιος ο Λάνσκι, καθώς οι υπηρεσίες της ήταν μοναδικές, μιας και συνδυάζονταν συνήθως και με σεξουαλικές χάρες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, ταξίδευε συνεχώς μεταξύ Σικάγο και Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Πόλης του Μεξικού, μεταφέροντας χρήματα, κοσμήματα και ό,τι άλλο έπεφτε στα χέρια της.
Η αστυνομία κατέληξε πως η Χιλ απολάμβανε ένα ιδιαίτερο καθεστώς ασυλίας μέσα στην Κόζα Νόστρα, κάνοντας εκδουλεύσεις και εξυπηρετήσεις σε όλους. Είχε εξάλλου τα ερωτικά της θέλγητρα να κλείνουν τις συμφωνίες και κανείς δεν μπορούσε προφανώς να τους αντισταθεί.
Γι’ αυτό και τη θεωρούσαν ίσως ισότιμη με τον Σίγκελ στο θυελλώδες ειδύλλιό τους. Ήταν αμφότεροι επαγγελματίες κακοποιοί, εξπέρ στο ξέπλυμα χρήματος, τον τζόγο, τους εκβιασμούς και τις απάτες. Το ζευγάρι γνωρίστηκε ήδη από το 1937 στη Νέα Υόρκη και έζησε μερικά καυτά βράδια, σχέση σύναψαν πάντως από το 1939 και μετά. Ο Σίγκελ ήταν ακόμα παντρεμένος όταν τη γνώρισε, μαγεύτηκε όμως από την ομορφιά της και δεν είχε πια μυαλό για τίποτα άλλο.
iiigiaivviahhiliii8
Ήταν ωστόσο όταν βγήκε από τη φυλακή το 1942 που θα ήταν επισήμως μαζί. Το παθιασμένο ειδύλλιό τους στη Δυτική Ακτή, που περιλάμβανε ξυλοδαρμούς και επεμβάσεις της αστυνομίας, προσέλκυσε όπως ήταν φυσικό το ενδιαφέρον της Μαφίας. Όταν μάλιστα το 1944 εκδόθηκε ένταλμα εναντίον του, με τη Βιρτζίνια να τον κατηγορεί ότι τη βίασε και την ξυλοκόπησε, ο Μπάγκσι κατάλαβε ότι έπρεπε να φύγει νύχτα από το Λος Άντζελες.
Κι έτσι έστρεψε το βλέμμα του στο Λας Βέγκας, θέλοντας να φτιάξει μια μητρόπολη τζόγου και πορνείας από το πουθενά. Η Χιλ δεν ήθελε μάλιστα να πάει μαζί του, πείστηκε ωστόσο από το αφεντικό της νεοϋορκέζικης Μαφίας, Λάκι Λουτσιάνο, να μετακομίσει στο Βέγκας για να προσέχει τον Σίγκελ αλλά και τις επενδύσεις όλων των υπολοίπων.
Ακόμα και οι δηλωμένοι εχθροί του Σίγκελ, όπως ο «νονός» του Λος Άντζελες, Τζακ Ντράγκνα, παραδεχόταν πως η Χιλ ήταν «η μόνη γυναίκα που μπορείς να εμπιστευτείς πως θα κρατήσει το στόμα της κλειστό». Το 1945 ο Σίγκελ έγινε συνέταιρος ενός ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων του Λος Άντζελες που έχτιζε ένα ξενοδοχείο στο Βέγκας και είχε ξεμείνει από λεφτά.
iiigiaivviahhiliii10
Μέσω της Χιλ, ο Μπάγκσι εξασφάλισε περισσότερο από 1,5 εκατ. δολάρια από τους Νεοϋορκέζους Λουτσιάνο και Λάνσκι αλλά και τα μεγαλοαφεντικά του Σικάγο. Όταν πήγε κοντά του η Χιλ, εκείνος ήξερε πως θα το ονόμαζε «Flamingo» από το παρατσούκλι που της είχε βγάλει. Το Flamingo στοίχισε τελικά 6 εκατ. δολάρια και ήταν εμπορική αποτυχία, συγκεντρώνοντας τη μήνη της Μαφίας. Όταν άνοιξε μάλιστα τις πύλες του, ανολοκλήρωτο ακόμα, στις 26 Δεκεμβρίου 1946, έχασε την πρώτη βραδιά κάπου 300.000 δολάρια από όλους τους απατεώνες ή απλά τυχερούς τζογαδόρους που συνέρρευσαν!
Ο Σίγκελ έκλεισε το καζίνο, το ξανάνοιξε ωστόσο την άνοιξη του 1947 με νέο μαφιόζικο παραδάκι στα ταμεία του. Παρά το γεγονός ότι πια πήγαινε καλά εμπορικά, χρήμα δεν φαινόταν να βγάζει…
Η δολοφονία του Σίγκελ και το τέλος της Βασίλισσας της Μαφίας
iiigiaivviahhiliii5
Οι εξοργισμένοι με τη χασούρα «νονοί» του Σικάγο διέταξαν τη Χιλ, η οποία είχε κάνει μόλις μια απόπειρα αυτοκτονίας έπειτα από μεγάλο καυγά με τον Μπάγκσι, να εγκαταλείψει το Λας Βέγκας για το Σικάγο. Την πτήση στις 8 Ιουνίου 1947 την έκλεισε μάλιστα ο ίδιος ο εραστής της.
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Σικάγο και η ίδια άλλαξε αμέσως πτήση για το Παρίσι. Δώδεκα μέρες αργότερα, ο Σίγκελ δολοφονήθηκε. Μέχρι να συμβεί βέβαια αυτό, η Χιλ θα έκανε τρεις απόπειρες αυτοκτονίας στη γαλλική πρωτεύουσα και μια τέταρτη επιστρέφοντας στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του καλού της.
Κατόπιν πήγε για ένα διάστημα στο Μεξικό και εγκαταστάθηκε τελικά στη Νεβάδα, αν και μέχρι τότε ήταν κι αυτή στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών. Στις αρχές του 1950, την ώρα που έκανε σκι σε ένα θέρετρο του Αϊντάχο, ερωτεύτηκε τον εκπαιδευτή της, τον αυστριακό πρωταθλητή σκι Hans Hauser, με το FBI πια σκιά της.
iiigiaivviahhiliii2
Το ζευγάρι παντρεύτηκε αμέσως και τον Νοέμβριο του 1950 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους. Την επόμενη χρονιά την κλήτευσαν στη διερευνητική επιτροπή της Συγκλήτου για τη δράση της στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτή κατέφτασε στο δικαστικό μέγαρο με μια γούνα αξίας 5.000 δολαρίων. Ήταν πράγματι το μεγάλο αστέρι της Kefauver Committee!

Και πάλι κράτησε το στόμα της κλειστό, λέγοντας πως ό,τι είχε στην κατοχή της ήταν απλά δώρα από γνωστούς και φίλους. Δεν θα περίμενε βέβαια την ετυμηγορία της επιτροπής, καθώς πήρε τον άντρα και τον γιο της και έφυγε για Χιλή μεριά. Η Εφορία την κυνηγούσε τώρα και λίγο έλειψε να τη συλλάβουν στο αεροδρόμιο του Ντένβερ αργότερα εκείνη τη χρονιά.
Τον Αύγουστο του 1951, ενώ ήταν στην Ευρώπη, το αμερικανικό Δημόσιο εκποίησε την περιουσία της. Αυτή ζούσε στην Ευρώπη και περνούσε συχνά από την Ελβετία, καθώς πολλοί λογαριασμοί της Μαφίας ήταν στο δικό της όνομα. Μεταξύ 1952-1956, όπως μας λέει η Ιντερπόλ που την παρακολουθούσε, πέρασε 65 φορές τα ελβετο-αυστριακά σύνορα, διατηρώντας πια σπίτια και στις δύο πλευρές των συνόρων.
iiigiaivviahhiliii9
Το 1965 έκανε την έβδομη απόπειρα αυτοκτονίας της και σώθηκε ξανά από θαύμα. Την επόμενη χρονιά προσπάθησε να πάει στην Κούβα, η φήμη της ωστόσο προηγούνταν και την εμπόδισαν να μπει στη χώρα. Τώρα ήταν χωρίς μία στην τσέπη, αφού ακόμα και ο Επστάιν σταμάτησε να της στέλνει τα παχυλά μηνιαία ποσά.
Στις 22 Μαρτίου 1966 εξαφανίστηκε από θέρετρο του Σάλτσμπουργκ και τη βρήκαν δύο μέρες αργότερα νεκρή πάνω στο χιόνι. Είχε πάρει και πάλι φονική δόση χαπιών. Ο σύζυγός της αυτοκτόνησε επίσης το 1974. Όσο για το γιο της, που πολέμησε στο Βιετνάμ, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Τουλούζη το 1994. Και οι τρεις τους ενταφιάστηκαν σε οικογενειακό τάφο στο Σάλτσμπουργκ…

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' και ο πρίγκιπας Φίλιππος,

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' και ο πρίγκιπας Φίλιππος έκλεισαν τη Δευτέρα 70 χρόνια γάμου και γίνονται το πρώτο ζευγάρι που βασιλεύει στη Βρετανία γιορτάζοντας την επέτειο αυτή.
Τα 70 χρόνια έγγαμου βίου είναι ένα ακόμη ρεκόρ για τη βασίλισσα, τη μακροβιότερη των μοναρχών παγκοσμίως. Η Ελισάβετ ανήλθε στον θρόνο το 1952, σε ηλικία 25 ετών, και φέτος γιόρτασε το ζαφειρένιο ιωβηλαίο της (65 χρόνια βασιλείας).
Ο δούκας του Εδιμβούργου, από την πλευρά του, κατέχει και αυτός το ρεκόρ μακροβιότητας των συζύγων μοναρχών στη Βρετανία, το οποίο κατείχε πριν από αυτόν η βασίλισσα Σάρλοτ, σύζυγος του Γεωργίου Γ' επί 57 χρόνια.
Παρότι το ζευγάρι θα γιορτάσει σήμερα οικογενειακά στον πύργο του Ουίνδσορ, τα ρολόγια του Αβαείου του Γουεστμίνστερ, όπου έγινε ο γάμος του στις 20 Νοεμβρίου 1947, θα ηχήσουν στο Λονδίνο σε ένδειξη τιμής.
Με την ευκαιρία της επετείου, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες του ζεύγους, που ελήφθησαν στις αρχές του μήνα, μέσα στο λευκό σαλόνι του πύργου του Ουίνδσορ από τον Βρετανό φωτογράφο Matt Holyoak.

Γνωριμία,  ο γάμος, τα παιδιά
Η Ελισάβετ ήταν 13 όταν ερωτεύτηκε τον Φίλιππο. Πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας, εκείνος ήταν 18 ετών. Το όμορφο παρουσιαστικό του -ψηλός και ξανθός- ελκύει τις πριγκίπισσες. Η Ελισάβετ γοητεύτηκε κυρίως από τις αθλητικές του ικανότητες.
Οι δυο τους είναι μακρινά ξαδέλφια, καθώς η μητέρα του, πριγκίπισσα Αλίκη, ήταν δισέγγονη της βασίλισσας Βικτόριας όπως και ο πατέρας της Ελισάβετ.
Μπορεί και οι δυο να είχαν βασιλικό υπόβαθρο αλλά είχαν μεγαλώσει πολύ διαφορετικά. Το διαβατήριο του πρίγκιπα Φιλίππου ανέφερε «χωρίς μόνιμη κατοικία». Στην περίοδο του πολέμου ο Φίλιππος υπηρέτησε στο στόλο της Μεσογείου και του Ειρηνικού και σε ένα από τα γράμματα που αντάλλασαν έγραφε: «Έχοντας γλιτώσει στον πόλεμο και βλέποντας τη νίκη, μου δόθηκε η ευκαιρία να ξεκουραστώ και να προσαρμοστώ. Κατάλαβα ότι έχω δοθεί στην αγάπη σου πλήρως και ανεπιφύλακτα. Κι αυτό κάνει ακόμα και τα μεγαλύτερα προβλήματα του κόσμου να μοιάζουν ασήμαντα». 
O πρίγκιπας Φίλιππος  έκανε πρόταση γάμου στην πριγκίπισσα, τότε, Ελισάβετ, στη Σκωτία το καλοκαίρι του 1946 και οι φήμες λένε ότι η «Lilibeth», τρελή από έρωτα, δέχτηκε χωρίς καν να ρωτήσει τη γνώμη του βασιλιά Γεωργίου VI.
Ο βασιλιάς Γεώργιος αρχικά δεν ήθελε η κόρη του να παντρευτεί, αλλά τελικά έδωσε την συγκατάθεσή του όταν εκείνη έκλεισε τα 21.
«Δηλώνω ότι όλη μου τη ζωή, είτε αυτή έχει μεγάλη είτε μικρή διάρκεια, θα την αφιερώσω στην υπηρεσία σας και στην υπηρεσία της αυτοκρατορικής οικογένειας, στην οποία ανήκουμε όλοι» ήταν το μήνυμα της Ελισάβετ προς τον λαό.
Ο γάμος τους έγινε το αβαείο του Γουεστμίνστερ στις 20 Νοεμβρίου 1947 και μεταδόθηκε ζωντανά από το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο.
Ο Φίλιππος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει οριστικά τις προσωπικές του φιλοδοξίες και να μείνει για πάντα σε δεύτερο ρόλο όταν η Ελισάβετ έγινε το 1953, σε ηλικία 26 ετών, η νεότερη βασίλισσα του κόσμου.
Τρεις μήνες μετά την τελετή, η οποία έγινε στις 20 Νεομβρίου 1947 στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, η πριγκίπισσα Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Εκαναν τέσσερα παιδιά, τον Κάρολο, την Ανν, τον Αντριου και τον Εντουαρντ.
«Η πρώτη, δεύτερη και ύψιστη δουλειά μου», όπως δήλωσε ο ίδιος, «θα ήταν να μην εγκαταλείψω ποτέ τη βασίλισσα».
Στάθηκε απέναντί της πάντοτε σωστός και αξιοπρεπής, παρά τις στιγμές θυμού και τα απότομα ξεσπάσματα. Για παράδειγμα, την ημέρα που ο Τσόρτσιλ τους συμβούλευσε να πάρουν το όνομα των Windsor και όχι των Mountbatten (το δικό του), ο Φίλιππος άρχισε να ουρλιάζει: «Δεν είμαι λοιπόν παρά ένα σκουπίδι εδώ μέσα!». Μια γλώσσα που δεν ταιριάζει στο βασιλικό πρωτόκολλο, αλλά που η βασίλισσα συνήθισε, πιστεύοντας ότι φέρνει λίγη ελαφρότητα στη μοναρχία.
Αντίθετα με τις φήμες, ο Φίλιππος δεν απεχθανόταν την Νταϊάνα και ποτέ δεν την αποκάλεσε «ελευθερίων ηθών». Της έγραφε γράμματα, τα οποία υπέγραφε ως «Pa».
Η μεγαλύτερη τιμή που έγινε ποτέ στον Φίλιππο ήρθε από την ίδια τη σύζυγό του, η οποία δήλωσε το 2011: «Είναι ο βράχος μου. Υπήρξε απλά η δύναμή μου και το στήριγμά μου».
Από τον Αύγουστο του 2016, όταν γιόρτασε τα 95 χρόνια του, ο Φίλιππος εξέφρασε την επιθυμία να αποσυρθεί, εκτιμώντας ότι εκπλήρωσε τον ρόλο του.
Και για την ιστορία: Ο Φίλιππος γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Ιουνίου 1921. Το 1947, όταν ο βασιλιάς της Ελλάδας παραιτήθηκε, ο Φίλιππος, μωρό 18 μηνών, εγκατέλειψε για πάντα το ελληνικό έδαφος σε ένα κρεβάτι που φτιάχτηκε από χάρτινα κουτιά, πάνω σε ένα βρετανικό πλοίο.
Ο γάμος της Ελισάβετ και του Φιλίππου σε 14 καρέ: 
Οι απιστίες του Φιλίππου
Κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ελισάβετ, στον Φίλιππο έχουν χρεωθεί διάφορα φλερτ, με πιο πρόσφατο αυτό με την Τζέιν, κόμισα του Γουέστμορελεντ και την Αλεξάνδρα, σύζυγο του κληρονόμου ζυθοποιίας Lord Tollemache, όπως και με τις ηθοποιούς Αννα Μάσεϊ και Μερλ Ομπερον. Η αντίδραση του Φιλίππου σε όλα αυτά τα κουτσομπολιά επί χρόνια ήταν η αδιαφορία, χωρίς, ωστόσο, να λείπουν περιστασιακά οι εξοργισμένες αντιδράσεις.
Από την πλευρά της η Ελισάβετ δεν έχει ποτέ αμφισβητήσει την αφοσίωση και την υποστήριξη του συζύγου της. Αντιθέτως. Οπως η ίδια είπε το 1997, όταν έκλεινε με τον Φίλιππο 50 χρόνια γάμου, «ο πρίγκιπας είναι η δύναμή μου και ο λόγος που έμεινα όρθια τόσα χρόνια».Ωστόσο, όπως τονίζει μιλώντας στη Daily Mail φίλος της, η βασίλισσα απλά έχε αποδεχθεί ότι οι άνδρες έχουν κάποιες ανάγκες. «Αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπούν τις γυναίκες τους λιγότερο», προσθέτει.
Η διαχρονική σχέση του με την Μπραμπούρν
Από όλες τις γυναίκες που έχουν κατά καιρούς συνδέσει με τον πρίγκιπα Φίλιππο, αυτό της Πένι Μπραμπούρν, εμφανίζεται σταθερά και περιοδικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Οχι τυχαία. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών ο Φίλιππος και η Μπραμπούρν έχουν περάσει αμέτρητα Σαββατοκύριακα μαζί. Επιπλέον, η 64χρονη έδινε πάντα το παρόν στα πάρτι που διοργάνωνε ο Φίλιππος στο απομονωμένο εξοχικό του στο Νόρφολκ. Οχι, όμως, και όταν το παρόν έδινε και η βασίλισσα...
Επιπλέον, πριν χρόνια είχαν υποκλαπεί οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Φιλίππου και Πένι Μπραμπούρν. Τα αποσπάσματα που είχαν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, έδειχναν οικειότητα και μάλιστα μεγάλη, αφού οι δυο τους συζητούσαν αρκετά προσωπικά θέματα, όπως το διαζύγιο του Καρόλου με την Νταϊάνα.
Τώρα, βέβαια, καθώς τα χρόνια έχουν περάσει οι δραστηρίοτητες του... ζευγαριού έχουν περιοριστεί. Ελάχιστα πράγματα εκτός από κάποιες βόλτες με τα άλογα μπορούν να κάνουν. Τον περισσότερο χρόνο τους μαζί συνηθίζουν να τον περνούν ζωγραφίζοντας...


Πηγή: Ο γάμος της βασίλισσας Ελισάβετ με τον Ελληνα πρίγκιπα Φίλιππο -70 χρόνια μαζί, γεμάτα απιστίες [βίντεο] | iefimerida.gr 

Αμύθητος πλούτος Φ.Α. βρέθηκε νοτίως της Κρήτης

H Εταιρεία PGS, που έχει εκτελέσει τα περισσότερα σεισμικά στην Κύπρο και στην Ελλάδα, παρουσίασε χθες, 16/11/2017, τα τελευταία νέα προοπτικών παρουσίας κοιτασμάτων –βάσει σεισμικών καταγραφών- σε 3 θαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου Πελάγους. Τα 3 θαλάσσια οικόπεδα προκηρύχθηκαν πρόσφατα σε διαγωνισμό –μετά από αίτηση των Εταιριών Energean για το Ιόνιο & ExxonMobil, Total, HePe, για την υπεράκτια Κρήτη (Εικ.1) κι η παρουσίασή τους είχε στόχο να προσελκύσει επενδυτές για υποβολή προσφορών στις περιοχές αυτές.
Η PGS ανέλυσε διεξοδικά τις προοπτικές των προκηρυχθέντων σε διαγωνισμό οικοπέδων, βάσει των σεισμικών καταγραφών που έχουν γίνει πρόσφατα στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους και της Νότια της Κρήτης.
Οι προοπτικές κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αλλά η γεωλογία της περιοχής εμφανίζεται να είναι αρκετά περίπλοκη και οι εντοπισθέντες στόχοι κοιτασμάτων είναι αρκετά μικρότεροι από εκείνους που εντοπίστηκαν στα δύο οικόπεδα της Κρήτης. Τα θαλάσσια βάθη όμως νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι πολύ μεγαλύτερα.
Να σημειώσουμε ότι στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, το 36% του οικοπέδου βρίσκεται σε θαλάσσια βάθη 3.000 με 3.500 μέτρα. Στο οικόπεδο νοτιοδυτικά της Κρήτης, το 52% του οικοπέδου βρίσκεται σε θαλάσσια βάθη 2.500 με 3.000 μέτρα νερού.  Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού κόστους εξόρυξης σε τέτοια θαλάσσια βάθη, από τεχνικοοικονομικής άποψης, για να έχουμε εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα στις περιοχές αυτές, θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος. Επίσης, για να μπορέσουμε να έχουμε σοβαρούς επενδυτές σε τόσο μεγάλα θαλάσσια βάθη, όπου ο οικονομικός κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός, θα πρέπει οι Συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ των αναδόχων εταιρειών και του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας να προβλέπουν σημαντικά κίνητρα για τους αναδόχους. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προβλεφθεί σταθερή φορολογία για όλα τα χρόνια της εκμετάλλευσης και βεβαίως χαμηλά μισθώματα για το κράτος.  
Όσον αφορά όμως το μέγεθος των στόχων κοιτασμάτων στα οικόπεδα της Κρήτης, αρκεί να αναφέρουμε ότι ξεπερνούν κάθε προσδοκία προοπτικών στόχων κοιτασμάτων «τύπου Ζορ» και αντίστοιχων αναμενόμενων πιθανών αποθεμάτων φυσικού αερίου (Εικ.3). 
 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η έκταση του κοιτάσματος Ζορ είναι περί τα 100 km2, οι 8 στόχοι που έδειξε η Εταιρεία PGS σ’ αυτά τα οικόπεδα ξεπερνούν όλοι τα 100 km2, ένας, δε, από αυτούς έχει έκταση 650 km2. Εάν λάβουμε υπ' όψιν ότι το Ζορ έχει αποθέματα 800 δισ. κυβικά μέτρα (m3), καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι οι προοπτικές που εμφανίζονται στην περιοχή. Όλοι οι στόχοι της Εικ.3 παρουσιάζουν σαφή συγγένεια με αυτούς της Κύπρου και βεβαίως με το κοίτασμα Ζορ.
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η πιθανότητα ανακάλυψης κοιτάσματος στην Κύπρο είναι της τάξης του 25%, στην περίπτωση των χαρτογραφημένων 8 στόχων από την PGS στα οικόπεδα της Κρήτης θα πρέπει να περιμένουμε 2 τουλάχιστον γιγαντιαίες ανακαλύψεις από τους 8 στόχους, δηλ. κατ’ αναλογία και κατ΄ ελάχιστον ανακαλύψεις τουλάχιστον 2 τρις. m3 φυσικού αερίου (εφόσον η πληρότητα των στόχων φυσικού αερίου διαπιστωθεί ότι είναι παρόμοια με αυτή του κοιτάσματος Ζορ). Τα αποθέματα 2 τρις. m3 αντιπροσωπεύουν τις σημερινές ανάγκες της Ελλάδος για 500 χρόνια. 
Στην ακραία περίπτωση που η έρευνα δείξει ότι όλοι οι στόχοι αποδειχθούν ότι έχουν φυσικό αέριο, τα μέγιστα δυνατά αναμενόμενα αποθέματα στα δύο οικόπεδα θα μπορούσαν να φθάσουν τα 18 τρισ.
Εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η εταιρεία Spectrum θεωρεί ότι στα 56.000 km2 των οικοπέδων της νότιας υπεράκτιας Κύπρου μπορεί να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον 3 τρισ. m3 (στα παραπάνω οικόπεδα της Κρήτης έκτασης 20.000 km2 είδαμε δυνατότητα ελάχιστης παρουσίας 2 τρις m3), καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές θα μπορούσαν να αποδειχτούν στο μέλλον οι επερχόμενες ενεργειακές γεωπολιτικές συνέργειες & διασυνδέσεις υποδομών παραγωγής ορυκτού πλούτου φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.
-----
Ο Δρ. Ηλίας Κονοφάγος είναι Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.
(SigmaLive)

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Το πόρισμα Τσεβά για το πολυτεχνείο.